Ludzie i przyroda w centrum naszej polityki

Ludzie i przyroda w centrum naszej polityki

Ludzie i przyroda w centrum naszej polityki

Wybory europejskie 2024

Wybory europejskie 2024

Wybory europejskie 2024

Language

Czas na powstrzymanie kryzysu klimatycznego szybko się kończy. Mieszkańcy Europy i społeczności na całym świecie coraz bardziej cierpią z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, fale upałów, powodzie i pożary lasów. Tymczasem utrata ekosystemów i bioróżnorodności postępuje w błyskawicznym tempie, zagrażając naszym źródłom utrzymania i jeszcze bardziej potęgując skutki kryzysu klimatycznego. Co więcej, zmagamy się z długotrwałymi skutkami pandemii Covid-19, wojną na naszych granicach i kryzysem związanym z kosztami życia spowodowanym naszym uzależnieniem od paliw kopalnych.

W tych trudnych czasach wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. dają szansę na sformułowanie spójnej reakcji oraz dają ludziom nadzieję na bezpieczniejszą, bardziej sprawiedliwą przyszłość. Dzięki odpowiednim działaniom przywódcy polityczni mogą poprawić dobrobyt i bezpieczeństwo ludzi na całym świecie oraz zwiększyć autonomię i odporność Europy.

W 2019 r. wybory do Parlamentu Europejskiego zapoczątkowały Europejski Zielony Ład - znaczący krok w kierunku rozwiązania podwójnego kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. przywódcy polityczni muszą kontynuować tę wizję i zapewnić, że wszystkie sektory i systemy w końcu staną się częścią transformacji.

W ciągu najbliższych pięciu lat UE musi nadać priorytet gruntownej przebudowie swojej gospodarki, aby szybciej uniezależnić się od paliw kopalnych i w pełni wykorzystać korzyści dostarczane przez zdrowe ekosystemy. Obejmuje to rozwiązanie problemów nierówności i zapewnienie, że najbardziej narażone społeczności i małe przedsiębiorstwa nie będą ponosić największych obciążeń związanych z działaniami na rzecz klimatu i przyrody. Zrównoważony styl życia musi być łatwy, przystępny cenowo i atrakcyjny dla każdego.

Przywódcy muszą położyć kres lekkomyślnym wezwaniom do "wstrzymania" dalszych działań na rzecz środowiska i promowaniu deregulacji, niezależnie od tego, czy chodzi o przyrodę, czy o klimat. Takie działania zagrażają bezpieczeństwu i dobrobytowi ludzi, a także są niewłaściwe, ponieważ dotychczasowe globalne wysiłki są zdecydowanie niewystarczające i nadal jesteśmy daleko od wypełnienia międzynarodowych zobowiązań dotyczących utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C oraz zatrzymania i odwrócenia utraty przyrody.

© Greg Armfield / WWF-UK

© Greg Armfield / WWF-UK

© Greg Armfield / WWF-UK

3

3

WWF podkreśla trzy kluczowe działania, które muszą znaleźć się w centrum priorytetów politycznych UE na nadchodzące lata, w trosce o dobrobyt ludzi i walkę z kryzysem klimatycznym i bioróżnorodności.

WWF podkreśla trzy kluczowe działania, które muszą znaleźć się w centrum priorytetów politycznych UE na nadchodzące lata, w trosce o dobrobyt ludzi i walkę z kryzysem klimatycznym i bioróżnorodności.

Koniec uzależnienia od paliw kopalnych

Koniec uzależnienia od paliw kopalnych

Koniec uzależnienia od paliw kopalnych

WWF prosi, aby wszystkie partie polityczne i przywódcy podkreślili, w jaki sposób ich propozycje zagwarantują, że UE szybko zakończy swoją zależność od paliw kopalnych i zbuduje przyszłość, w której energia odnawialna będzie przystępna cenowo dla wszystkich - aby zapewnić naszym gospodarkom odporność na kryzysy energetyczne, pomóc powstrzymać niekontrolowane zmiany klimatu i stworzyć zdrowsze środowisko. Takie propozycje muszą również jasno określać, w jaki sposób potrzeby pracowników i społeczności zostaną w pełni spełnione podczas ogromnych zmian, jakie pociągnie za sobą transformacja.

Jako priorytet, UE musi wyznaczyć zamiar osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r., aby utrzymać cel 1,5°C w zasięgu ręki i przestrzegać porozumienia klimatycznego z Paryża, w celu uniknięcia najgorszego kryzysu klimatycznego.

Jako priorytet, UE musi wyznaczyć zamiar osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r., aby utrzymać cel 1,5°C w zasięgu ręki i przestrzegać porozumienia klimatycznego z Paryża, w celu uniknięcia najgorszego kryzysu klimatycznego.

Aby położyć kres uzależnieniu od paliw kopalnych, UE musi również:

  • Wyznaczyć cel zmniejszenia o połowę zużycia energii w UE i osiągnięcia 100% systemu energii odnawialnej do 2040 r., w oparciu o dobrze zaplanowane, bezpieczne dla przyrody rozmieszczenie energii słonecznej i wiatrowej na lądzie i na morzu.

  • Wyznaczyć docelowe daty zakończenia korzystania z węgla, gazu i ropy naftowej, w tej kolejności, przy jednoczesnej pomocy najbardziej narażonym gospodarstwom domowym w dostępie do czystej i przystępnej cenowo energii.

  • Ograniczyć nadmierny wpływ przemysłu paliw kopalnych poprzez opodatkowanie nadzwyczajnych zysków z paliw kopalnych, zakazanie korzystania z reklam i sponsoringu oraz wprowadzenie ściślejszej kontroli publicznej i proaktywnej polityki przejrzystości.

Nadanie priorytetu przyrodzie dla naszego bezpieczeństwa i odporności

Nadanie priorytetu przyrodzie dla naszego bezpieczeństwa i odporności

Nadanie priorytetu przyrodzie dla naszego bezpieczeństwa i odporności

WWF prosi, aby wszystkie partie polityczne i przywódcy wskazali, w jaki sposób ich propozycje wykorzystają korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe zapewniane przez zdrowe ekosystemy na lądzie i w oceanie, które są niezbędne dla utrzymania ludzi, spowolnienia i dostosowania się do zmian klimatu oraz zapewnienia naszego bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego.

Priorytetem UE musi być naprawienie naszego niesprawnego systemu żywnościowego, który szkodzi naszemu zdrowiu, środowisku, a także wielu rolnikom. Poza tym, EU musi sprawić, że zrównoważona żywność jest dostępna dla wszystkich.

Priorytetem UE musi być naprawienie naszego niesprawnego systemu żywnościowego, który szkodzi naszemu zdrowiu, środowisku, a także wielu rolnikom. Poza tym, EU musi sprawić, że zrównoważona żywność jest dostępna dla wszystkich.

Dzięki stworzeniu zrównoważonych środowisk żywnościowych, ono ustanawia oparte na nauce cele ilościowe dla dużych producentów żywności, firm cateringowych i sprzedawców detalicznych w zakresie pozyskiwania, reklamy, promocji i sprzedaży zrównoważonej i zdrowej żywności. Cele te powinny być połączone ze spójną zmianą przeznaczenia dotacji na produkcję rolną i realizacją innych zobowiązań strategii Farm to Fork.

Aby wzmocnić swoją odporność, UE musi również:

  • Podwoić unijne i krajowe inwestycje w przyrodę do co najmniej 50 mld euro rocznie, w tym poprzez ustanowienie nowego funduszu UE na rzecz działań związanych z odbudową przyrody podejmowanych przez rolników, leśników, właścicieli gruntów, rybaków i społeczności nadbrzeżne oraz zapewnienie, że rządy krajowe zwiększą udział produktu krajowego brutto inwestowanego w przyrodę.

  • Przyjąć i wdrożyć nowye ramy adaptacji do zmian klimatu, które nadadzą priorytet rozwiązaniom opartym na przyrodzie aby chronić Europejczyków przed zagrożeniami klimatycznymi, takimi jak bardziej intensywne i częstsze susze, fale upałów, powodzie i pożary. Dzięki lepszej ochronie, odbudowie i zarządzaniu przyrodą możemy obniżyć rosnące temperatury, zatrzymywać więcej wody oraz zwiększyć odporność upraw i obfitość ryb przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i magazynowaniu większej ilości węgla.

  • Wzmocnić unijną strategię na rzecz bioróżnorodności zgodnie z globalnymi ramami różnorodności biologicznej, w tym poprzez zapewnienie, że wszystkie państwa członkowskie UE przyjmą i wdrożą ambitne krajowe strategie i plany działania na rzecz bioróżnorodności oraz poprzez co najmniej podwojenie międzynarodowego wsparcia finansowego przez UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.

Nikt nie zostaje w tyle

Nikt nie zostaje w tyle

Nikt nie zostaje w tyle

WWF prosi, aby wszystkie partie polityczne i przywódcy wskazali, w jaki sposób ich propozycje pomogą Europejczykom poradzić sobie z szybką transformacją społeczno-gospodarczą, która stoi obecnie przed nami, z powodu kryzysu klimatycznego, energetycznego i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej narażonych gospodarstw domowych, skupiając się na zwalczaniu nierówności oraz zakończeniu rozdawnictwa dla dużych sprawców zanieczyszczeń.

UE musi w pierwszej kolejności przemodelować swoją gospodarkę poprzez przyjęcie i wdrożenie środków prawnych w celu przekierowania wszystkich szkodliwych i marnotrawnych krajowych i unijnych wydatków publicznych z paliw kopalnych i działań niszczących przyrodę na działania wspierające transformację ekologiczną.

UE musi w pierwszej kolejności przemodelować swoją gospodarkę poprzez przyjęcie i wdrożenie środków prawnych w celu przekierowania wszystkich szkodliwych i marnotrawnych krajowych i unijnych wydatków publicznych z paliw kopalnych i działań niszczących przyrodę na działania wspierające transformację ekologiczną.

Aby nie pozostawiać nikogo w tyle w procesie transformacji, UE musi również:

  • Zlecić finansowane przez UE na dużą skalę i łatwo dostępne programy czystej energii i oszczędzania energii dla obywateli, które wspierają gruntowną renowację budynków, dostęp do czystej, odnawialnej energii, inwestycje w publiczne i współdzielone opcje transportu, jazdę na rowerze i chodzenie pieszo oraz powiązaną infrastrukturę, a także przekwalifikowanie i szkolenia, tak aby wszyscy Europejczycy mogli czerpać korzyści z zielonej transformacji i znaleźć pracę w czystych gałęziach przemysłu w przyszłości.

  • Wprowadzić reformy wspierające większy udział obywateli w rozwoju polityki i większą przejrzystość polityczną na szczeblu unijnym i krajowym. Unia Europejska musi zapewnić wszystkim obywatelom w całej Europie równy dostęp do informacji i sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjmując nadrzędną strategię UE, która będzie wzmacniać i chronić społeczeństwo obywatelskie oraz promować formy demokracji deliberatywnej, takie jak wykorzystanie zgromadzeń obywatelskich.

  • Stworzyć jasne ramy finansowania transformacji dla ekologicznego finansowania prywatnego, zapewniając, że prywatne instytucje finansowe zwiększą wsparcie dla ekologicznej transformacji przedsiębiorstw i zaprzestaną finansowania szkodliwych działań, a także unikną greenwashingu.

WWF European Policy Office

Rue du Commerce 123

1000 Brussels

WWF European Policy Office

Rue du Commerce 123

1000 Brussels

© 2023 WWF - World Wide Fund For Nature

© 2023 WWF - World Wide Fund For Nature

Icons by rawpixel.com on Freepik and Made by Made from Noun Project

Icons by rawpixel.com on Freepik and Made by Made from Noun Project

Videos © Shutterstock / Vincent2004 / WWF, © hotelfoxtrot / Pond5, © Shutterstock / DedovStock / WWF

Videos © Shutterstock / Vincent2004 / WWF, © hotelfoxtrot / Pond5, © Shutterstock / DedovStock / WWF